Search results for "Chongqing".

Share these Jobs
Search results for "Chongqing". Page 1 of 1, Results 1 to 15
Title Location Job Family Date
Reset
Melting Process Engineer
Melting Process Engineer Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 6, 2022
Chongqing, CQ, CN, 400700 工程/技术服务 Dec 6, 2022
Batch Supervisor
Batch Supervisor Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 6, 2022
Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 6, 2022
Melting Production Supervisor
Melting Production Supervisor Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 6, 2022
Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 6, 2022
Forming Deputy Engineer
Forming Deputy Engineer Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 6, 2022
Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 6, 2022
Melting Production Shift Supervisor
Melting Production Shift Supervisor Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 6, 2022
Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 6, 2022
Batch Engineer
Batch Engineer Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 6, 2022
Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 6, 2022
BOD Process Engineer
BOD Process Engineer Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 1, 2022
Chongqing, CQ, CN, 400700 工程/技術服務 Dec 1, 2022
Batch Deputy Engineer
Batch Deputy Engineer Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 8, 2022
Chongqing, CQ, CN, 400700 设施/维护 Dec 8, 2022
Maintenance Shift Technician
Maintenance Shift Technician Chongqing, CQ, CN, 400700 Nov 25, 2022
Chongqing, CQ, CN, 400700 工程/技术服务 Nov 25, 2022
Forming Process Engineer
Forming Process Engineer Chongqing, CQ, CN, 400700 Nov 14, 2022
Chongqing, CQ, CN, 400700 工程/技术服务 Nov 14, 2022
Maintenance Shift Technician
Maintenance Shift Technician Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 1, 2022
Chongqing, CQ, CN, 400700 设施/维护 Dec 1, 2022
Maintenance Shift Technician
Maintenance Shift Technician Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 1, 2022
Chongqing, CQ, CN, 400700 设施/维护 Dec 1, 2022
Maintenance Shift Technician
Maintenance Shift Technician Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 1, 2022
Chongqing, CQ, CN, 400700 设施/维护 Dec 1, 2022
Maintenance Shift Technician
Maintenance Shift Technician Chongqing, CQ, CN, 400700 Dec 1, 2022
Chongqing, CQ, CN, 400700 设施/维护 Dec 1, 2022
Batch Deputy Engineer
Batch Deputy Engineer Chongqing, CQ, CN, 400700 Nov 30, 2022
Chongqing, CQ, CN, 400700 设施/维护 Nov 30, 2022